Code-Sucks.com - Header
Rychlé hledání

Co je BioSad?
BioSad je spolek, jehož posláním je podpora rozvoje ekologické produkce ovoce v ČR. Naše aktivity jsou soustředěny na poskytování informací potřebných pro pěstitele zaměřených na výrobu kvalitního a zdravotně nezávadného ovoce. Členskou základnu tvoří nejen ekologičtí sadaři, ale i pěstitelé v integrované produkci, dále zástupci výzkumu, Ovocnářské unie a další osoby.

<< Zpět
Program
Naše činnost je zaměřena na poradenství a další formy služeb pěstitelům v následujících oblastech:

- ochrana proti houbovým chorobám
- ochrana proti škůdcům
- informace o přípravcích
- spolupráce s výzkumem
- transfer výsledků výzkumu do praxe
- propagace bioovocnářství

<< Zpět
Kontakt
Vladan Falta
vladan.falta@seznam.cz
tel.: 733522664
Radek Vávra
rvavra@seznam.cz
Martin Bagar
bagar@biocont.cz
tel.: 603 155 208

Založení občanského sdružení BioSad

Vznik občanského sdružení BioSad byl iniciován na základě potřeby vytvořit v naší zemi příznivější podmínky pro rozvoj ekologického ovocnářství. Důvody tohoto kroku lze shrnout do následujících bodů:

Code-Sucks.com - Picture - Naléhavost rozvoje ekologické produkce vyplývající ze zdravotních, environmentálních a dalších rizik spojených s konvenčními a integrovanými systémy pěstování;
- Přetrvávající problémy v integrované produkci spojené s rozvojem rezistence škodlivých organismů k pesticidům, zužujícím se výběrem přípravků, nejistým odbytem, aj. - Přijímání ekologického způsobu hospodaření sadech je obtížné a pomalé, což především vyplývá z převažujícího spoléhání se na chemickou ochranu;
- EP doposud nemá v ČR systémovou podporu, chybí koordinované poradenství, technické zázemí a další podmínky nutné pro konkurenceschopnost odvětví;
- Není rozvíjena systémová podpora ekologické produkce ovoce ze strany oficiálních organizací sdružujících ovocnáře i výzkumných institucí;
- V mezinárodním měřítku přetrvává izolovanost ČR po stránce přísunu informací a podílení se na stěžejních projektech v oblasti EP.

Založení občanského sdružení bylo uskutečněno na základě usnesení přípravného výboru dne 24.9.2010.

Cíle o.s. BioSad

Cíle občanského sdružení vyplývají z výše uvedených potřeb či problémů. V obecném měřítku jde o:

Code-Sucks.com - Picture - podporu a rozvoj ekologicky zaměřených systémů pěstování ovoce,
- transfer výsledků výzkumu technologií ekologického zemědělství do praxe,
- podporu biozemědělství a dalších ekologicky zaměřených forem hospodaření obecně
- propagaci biopotravin a zdravého životního stylu
- ochranu přírody a krajiny.

Formy činnosti

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

Code-Sucks.com - Picture - propagační a popularizační činnost, pořádání výstav a dalších odpovídajících akcí k danému tématu,
- podpora vzdělávací činnosti (přednášky, semináře, školení apod.), ve spolupráci s výzkumnými organizacemi či dalšími subjekty
- činnost v oblasti poradenství
- informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací týkajících se daného tématu,
vytváření a vydávání metodických příruček, propagačních materiálů, tiskovin a odborných publikací.

Další podrobnosti viz stanovy o.s. BioSad

[Zpět na začátek stránky]
HACK